اتوماسیون راهبند

 

اتوماسیون راهبند به معنای ساده یعنی سیستم هوشمندسازی راهبند،این سیستم جهت ارتقا سطح امنیت مکانی که برای پآن راهبند نصب شده است به کارگرفته می شود.

نظیر:بیمارستا ها، فروشگاه ها، ادارات ، کارخانجات، پایانه ها و…

کلمه شناسی اتوماسیون:

 

ریشه کلمه اتوماسیونAUTOMATION ترکیبیاست از دو کلمهAutomatic وOperation به معنای اجزای فرپایند بدون دخالت مستقیم عامل انسانی است.اتوماسیون عباذت است از:متصل کردن اجزای اطلاعاتی بخش های مختلف یک سازمان درقالب یک بستر نرم افزاری تا انتقال اطلاعات،|آمارها ودستورالعمل ها به صورت یکپارچه وـسان انجام پذیرد ودر نتیجه طبقه بندی ،تبادل،تنظیم وتصیح اطلاعات درون سازمانی تسریع شود،از مزایای استفادهاز اتوماسیون ها میتواند به افزایش ضریب امنیت در نگهدااری وپشتیبان پیری از اطلاعات اشاره کرد.

مزایای اتوماسیون راهبند:

 

-افزایش امنیت

-کنترل دقیق ترددها

-کاهش هزینه ونیروی انسانی

-کاهش خطاهای انسانی

-بهینه سازی

 

خانه درباره ماتماس